Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Tips voor de bv en dga
NOVEMBER 2020

Als dga is het altijd goed om richting het einde van het jaar naar je fiscale positie te kijken. Dit jaar springen vooral de wijzigingen van het tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting en de nieuwe baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het oog.

Beoordeel de hoogte van je gebruikelijke loon
Kostenvergoedingen en auto van de zaak tellen mee voor het gebruikelijk loon
Dividend vóór 2021 uitkeren?
Beperking excessief lenen bij eigen bv
Verminder je vermogen in box 3
Beoordeel de hoogte van de winst in je bv's
Houd je fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht
Optimaliseer de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Maak gebruik van de nieuwe BIK-regeling
Laat een herinvesteringsreserve niet oplopen
Vervroeg de aanschaf van een (bedrijfs)pand
Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
Voorkom verliesverdamping
Vraag voorlopige verliesverrekening aan
Verzoek om vergoeding coulancerente
Verlenging uitstel van betaling
Bereid je voor op de Brexit
Wat kun je doen?

Beoordeel de hoogte van je gebruikelijke loon
In de meeste gevallen is het fiscaal aantrekkelijk om het gebruikelijk loon zo laag mogelijk vast te stellen. Reden genoeg om nog eens kritisch te kijken naar de hoogte van het loon in 2020. Wel is er een wettelijke regeling dat het loon van een dga tenminste het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
• € 46.000.

Let op
Om het loon lager dan € 46.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 46.000.

Kostenvergoedingen en auto van de zaak tellen mee voor het gebruikelijk loon
Kostenvergoedingen – mits individualiseerbaar – behoren ook tot het gebruikelijk loon. Het maakt daarbij niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon.

Doordat deze looncomponenten meetellen voor de toets of je hebt voldaan aan het gebruikelijke loon, kun je het gebruikelijk loon (in geld) lager vaststellen. Dat is fiscaal meestal aantrekkelijk.

Beperking lenen bij eigen bv
Het ‘excessief lenen’ bij de eigen bv voor dga’s wordt met ingang van 2023 aan banden gelegd. Het voorstel behelst om leningen bij de eigen bv te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij leningen ten behoeve van de eigen woning zijn uitgezonderd. Lees meer.

Tip!
Je kunt belastingheffing voorkomen door dividend uit te keren in die gevallen waarin je meer dan € 500.000 bij je bv hebt geleend en dit dividend te verrekenen met de lening. Doe je dit vóór 2021, dan betaal je nog 26,25% belasting over dit dividend. In 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 26,9%.

Verminder je vermogen in box 3
Bezit je veel vermogen in privé, dan betaal je hierover in box 3 belasting. Deze belasting loopt op naarmate je over meer vermogen beschikt. In 2021 betaal je over een belastbaar vermogen van meer dan € 1.000.000 zelfs 1,76% belasting over de waarde van het vermogen per 1 januari 2021, ongeacht het behaalde rendement.

Tip!
Het kan bij een hoog privévermogen lonend zijn om een deel hiervan over te brengen naar de bv, vooral als dit vermogen relatief laag rendeert. Dit kan via een kapitaalstorting of door het verstrekken van een lening aan jouw bv. Op deze manier betaal je minder belasting in box 3.

Let op!
De vrijstelling in box 3 gaat per 2021 omhoog naar € 50.000 per persoon. Echter ook het tarief stijgt, naar 31%.

Beoordeel de hoogte van de winst van je bv’s
De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen en zien er als volgt uit:Richting het eind van het jaar krijg je meer duidelijkheid over de winstpositie. Beoordeel of de winst van je bv(’s) (of de fiscale eenheid vpb waarin deze gevoegd zijn) in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000. Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 16,5%. Het kan dan aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op de totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Of wellicht zijn er mogelijkheden voor het vormen van voorzieningen.

Tip!
Wijkt de winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag vpb aan. Hiermee voorkom je de zeer hoge belastingrente van 4% of, bij een teruggave voorkom je dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

Houd je fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht
Zijn je bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Het tariefverschil bedraagt vanaf 2021 immers 10%-punt (15% respectievelijk 25%) en heeft vanaf 2021 betrekking op de eerste € 245.000 winst en vanaf 2022 zelfs op de eerste € 395.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten.

Ook als er plannen zijn om een deelneming te verkopen in 2021 is ontvoeging van de deelneming uit de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 2021 de moeite waard. Dit voorkomt een extra fiscaal boekjaar in 2021.

Let op!
Let op dat de verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking per 2021 gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2021 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor je besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking. Zo moeten je bv’s wellicht belasting te betalen over vermogensverschuivingen tussen de bv’s in de afgelopen zes jaar.

Optimaliseer de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
1. Rondom de investeringsaftrek zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden: Het moment van het aangaan van investeringsverplichtingen (geven opdracht, ondertekening offerte e.d.) in combinatie met de tabel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het percentage aan aftrek is het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.400 en € 58.238. Het plannen, en voor zover mogelijk het spreiden, van investeringsverplichtingen loont vaak de moeite.
2. Om de investeringsaftrek ook daadwerkelijk in de aangifte vennootschapsbelasting 2020 mee te mogen nemen, moet het bedrijfsmiddel in gebruik genomen zijn in 2020 óf er moet voldoende aanbetaald zijn. Anders schuift de aftrek door naar latere jaren. Afhankelijk van de verwachte winsten kan het aantrekkelijk zijn nog in 2020 een aanbetaling te doen. Let daarbij wel op risico’s bij faillissement van de leverancier.

Let op!
Betaal in ieder geval 25% van een nog niet in gebruik genomen investering binnen 12 maanden na het aangaan van de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel. Doe je dit niet, dan komt de hele investeringsaftrek te vervallen (tenzij sprake is van overmacht).

Heb je in de afgelopen vijf jaar (dus in de periode tussen 2016 en 2020) gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel weer of ruilt deze in, dan krijg je mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling, waardoor je een gedeelte van de aftrek weer moet terugbetalen. Houd hier rekening mee en wacht, voor zover mogelijk, met de desinvestering. Dit is bijvoorbeeld van belang als je een milieuvriendelijke auto, waarvoor je MIA hebt gekregen, verkoopt binnen vijf jaar.

Let op!
Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zo zijn bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 uitgesloten, maar ook uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

Maak gebruik van de nieuwe BIK-regeling
Vanwege de coronacrisis is er een nieuwe, fiscale investeringssubsidie geïntroduceerd: de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK geldt voor investeringsverplichtingen aangegaan in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022 voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is dus alleen interessant voor bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling niet afhankelijk van de hoogte van de winst.

Via de BIK kan tot en met 31 december 2021 van een investering 3% van het investeringsbedrag tot €5 miljoen worden verrekend met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 2,44% te verrekenen. Dit pakt dus gunstig uit voor kleinere investeringen. De percentages voor het jaar 2022 staan nog niet vast. De BIK kan per jaar vier keer worden aangevraagd. Er geldt per aanvraag een ondergrens van € 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500.

De BIK kan worden verkregen naast de bestaande investeringsregelingen, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. De BIK geldt – zoals gezegd – alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. De investeringen moeten uiterlijk tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 zijn betaald en ook binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik worden genomen. Verder geldt er een aantal voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bedrijven die investeren kunnen de BIK aanvragen bij de RVO. Na ontvangst van een BIK-verklaring kan de BIK worden verrekend met de loonheffing.

Tip!
Vaak worden investeringen gedaan door andere bv’s dan waar het personeel is dienst is. Dan kan een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting benodigd zijn om gebruik te maken van de BIK. Daar komt bij dat investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk te worden verhuurd binnen het concern zijn uitgezonderd van de BIK. Een fiscale eenheid voor de vpb kan dit voorkomen.

Let wel altijd goed op alle voor- en nadelen van het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Tip!
Investeringsverplichtingen aangegaan ná 1 oktober 2020 tellen mee voor de BIK, maar slechts indien de laatste betaling voor de investering is gedaan in 2021. Het loont daarom de moeite om te beoordelen of de laatste betaling verschoven kan worden naar begin 2021.

Laat een herinvesteringsreserve niet verlopen
Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die je in 2017 gevormd heeft, moet je nog voor 31 december 2020 benutten. Doe je dat niet, dan valt de herinvesteringsreserve vrij en ben je belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!

Let op!
Op de termijn van drie jaar waarbinnen je moet herinvesteren, bestaan twee uitzonderingen. De eerste is als vanwege de aard van het bedrijfsmiddel meer tijd nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de investering in een chemische fabriek waarvoor diverse vergunningen nodig zijn. De tweede uitzondering is van toepassing als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de aankoop is vertraagd. Er moet in dat geval wel op zijn minst een begin van uitvoering met de aankoop gemaakt zijn. Ook zul je de vertragende factoren desgewenst aannemelijk moeten maken.

Vervroeg de aanschaf van een (bedrijfs)pand
Bij aankoop van onroerend goed is overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor niet-woningen is het tarief 6%. Per 2021 gaat dit tarief met 2%-punt omhoog naar 8%. Het is daarom aan te bevelen de voorgenomen aankoop van een bedrijfspand zo mogelijk nog vóór 2021 te realiseren.

Ook bij de aankoop van een woning geldt voor bedrijven vanaf 2021 een tarief van 8%. Op deze manier wil het kabinet het beleggen in woningen door bedrijven afremmen. Ben je van plan met je bedrijf te investeren in woningen, bijvoorbeeld ter belegging of om je werknemers van geschikte huurwoningen te kunnen voorzien, doe dit dan nog dit jaar.

Let op!
Een stijging met 2%-punt lijkt wellicht niet veel, maar betekent wel dat de af te dragen overdrachtsbelasting met 33,3% toeneemt.

Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2020 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 een rente van 4%! Voorkom belastingrente over 2020 en controleer of de voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan, als de liquiditeitspositie dat toelaat.

Let op!
De belastingrente was tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis.

Overigens is vanaf 2020 in de wet opgenomen dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Tip!
Wijkt de winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je de belastingrente van 4% of, bij een teruggave, voorkom je dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

Voorkom verliesverdamping
Beoordeel of het verlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Je kunt namelijk in de vennootschapsbelasting het verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward).

Tip!
Dreigt het verlies uit het verleden verloren te gaan vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om de winst dit jaar te verhogen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzet eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk. Overleg met je adviseur over de mogelijkheden.

Let op!
Het kabinet heeft op Prinsjesdag voorgesteld om per 1 januari 2022 de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te beperken tot 50% van de belastbare winst. Deze maatregel wordt voorgesteld in combinatie met een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening, in plaats van de huidige zes jaar. Daarbij wordt voorgesteld dat de verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verekenbaar zijn. Voor zover de belastbare winst hoger is dan € 1 miljoen, worden die verliezen – uiteraard voor zover zij meer bedragen dan € 1 miljoen – slechts tot een bedrag van 50% van de belastbare winst boven € 1 miljoen verrekend. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd, dus het is nog niet zeker of het voorstel in de voorgestelde vorm zal worden overgenomen.

Vraag voorlopige verliesverrekening aan
Heeft je bv in 2019 winst behaald, maar sluit je 2020 vermoedelijk af met een verlies? Dan kun je de Belastingdienst na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2019.

Let op!
Een voorlopige verliesverrekening lever je een liquiditeitsvoordeel op, want je kunt sneller beschikken over een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening.

Let op!
Heb je in 2020 vanwege de coronacrisis verlies geleden, dan kun je dit nóg sneller verrekenen. Je mag namelijk – onder voorwaarden – het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Je doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019. Na het vormen van de reserve kun je vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 weer verplicht vrij en valt dan volledig in de winst.

Verzoek om vergoeding coulancerente
Er is geen wettelijk recht op een rentevergoeding bij verrekening van een verlies met winst uit een ouder jaar. In die gevallen kun je wel verzoeken om vergoeding van coulancerente. Een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, op voorwaarde dat de behandeling van je verzoek om teruggave langer heeft geduurd dan gebruikelijk.

Hiervan is sprake als bij het vaststellen van de verliesverrekening het afhandelen van de aangifte langer dan een jaar heeft geduurd. Dit moet te wijten zijn aan getreuzel bij de Belastingdienst. De schuld voor de vertraging mag dus niet bij jezelf liggen. Bovendien gaat het alleen om het deel van het verlies waarvoor je geen voorlopige verliesbeschikking aan hebt kunnen vragen. Je kunt dit vragen voor 80% van het verlies, dus slechts voor 20% van het verlies heb je recht op de vergoeding voor coulancerente.

Let op!
Een verzoek om coulancerente kun je indienen via een formulier dat je kunt downloaden vanaf de site van de Belastingdienst, zoekterm ‘verzoek coulancerente’.

Tip!
Het percentage coulancerente bedraagt voor de inkomstenbelasting 4% en voor de

Verlenging uitstel van betaling
Ben je met je bedrijf in betalingsproblemen gekomen door de coronacrisis, dan kun je nog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of een eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van jouw belastingen verlengen. De regeling voor dit bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk 31 december 2020. Wanneer je bijzonder uitstel afloopt, moet je bij de eerstvolgende aangifte je belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor je uitstel van betaling hebt gekregen. Je krijgt hiervoor drie jaar lang de tijd. Lees meer.

Bereid je voor op de Brexit
De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

Na de overgangsperiode komen er veranderingen, met of zonder akkoord over de nieuwe relatie. Als het VK en de Europese Unie geen afspraken met elkaar kunnen maken, dan zullen de Britten de EU verlaten zonder deal en terugvallen op de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie, het schadelijkste economische scenario.

Wat kun je doen?
Hoewel de gevolgen van de Brexit nog altijd niet duidelijk zijn, is het verstandig om je bedrijf al wel op verschillende zaken voor te bereiden. Bijvoorbeeld:

• Douaneaangiften worden in alle scenario’s onderdeel van jouw invoer van of uitvoer naar het VK.
• Mogelijk krijg je te maken met dubbele procedures in het VK en de EU, omdat er niet langer één gezamenlijk traject is. Denk aan aparte aanvragen van markttoelatingen.
• De EU en het VK willen weliswaar importheffingen voorkomen, maar het is niet zeker of dit straks gaat lukken.
• Vervoersafspraken zullen opnieuw moeten worden beoordeeld: bijvoorbeeld, wie gaat invoeren en voor wiens rekening zijn deze kosten en (invoer-)heffingen.
• Voor de btw-administratie verandert het nodige. Had je eerst te maken met de regels voor intracommunautaire regels, straks is mogelijk sprake van in- en uitvoer die gepaard gaan met andere factuur- en aangifteverplichtingen. Dit geldt zowel voor B-2-B als voor B-2-C-transacties. Laat je door Alfa informeren!
• Als je vanuit het VK invoert in Nederland, maak dan gebruik van de zogenaamde btw-verleggingsregeling bij invoer. Vraag daarvoor een vergunning aan bij de Belastingdienst.

Tip!
Wat zijn voor de gevolgen van de Brexit voor je bedrijf? Doe de Brexit Impact Scan en ga naar het Brexit Loket.

Bron: Alfa accountants en adviseurs | Jasper Gorter


Andere tips & adviezen in de maand NOVEMBER 2020:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten