Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiënter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Top 10 eindejaarstips
DECEMBER 2018

Nu het jaar 2018 bijna ten einde is, is het tijd om nog eens goed naar je fiscale positie te kijken. Vaak is er nog optimalisatie mogelijk en moet je daarvoor actie ondernemen vóór het einde van het jaar. Om je daarbij te helpen hebben wij een top 10 gemaakt van de belangrijkste eindejaarstips. Doe daar je voordeel mee.

1. Speel in op aftrekbeperking box 1
De meeste tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning worden de komende jaren flink verlaagd. Deze tariefsverlaging begint in 2019. Hieronder kan je zien wat de veranderingen in de tarieven zijn.?

Een tariefdaling betekent ook dat aftrekposten minder voordeel opleveren. Daarbovenop wordt het maximum aftrekpercentage voor het overgrote deel van de aftrekposten vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd naar 37,05% (2023). Een verschil dus van 14,9%-punt ten opzichte van 2018. Je krijgt hiermee te maken als je box 1-inkomen zonder de aftrekposten boven € 68.507 uitkomt.

Tip
Je kunt hierop inspelen door aftrekposten in de tijd naar voren te halen. Begin hiermee alvast in 2018. Een gift van bijvoorbeeld € 10.000 aan een goed doel (ANBI) kan je tegen het maximumtarief nu nog een maximaal fiscaal voordeel opleveren van € 5.195. In 2023 levert dezelfde gift je fiscaal nog maar € 3.705 voordeel op.

Denk ook aan de mogelijkheid van afkoop van een alimentatieverplichting. Of aan het oversluiten van je hypotheek. Laat je hiervoor vooraf goed informeren.

2. Plan de opname van liquiditeiten
Liquiditeiten met een laag rendement, zoals op je bedrijfsbankrekening, kan je het beste pas na 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkom je de relatief hoge belasting in box 3. Andersom is het verstandig om de voor je onderneming noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór 31 december van dit jaar over te maken naar je bedrijfsrekening. Als voorwaarde voor liquide middelen in de onderneming geldt dat ze niet duurzaam overtollig mogen zijn. Je moet dus aannemelijk kunnen maken dat je de banksaldi nodig hebt voor de onderneming (voor investeringen, als buffer om verplichtingen na te kunnen komen of om claims te kunnen betalen).

Let op
Pas op voor de antimisbruikmaatregelen tegen boxhoppen. Vermogen dat voor 1 januari 2019 vanuit box 3 naar de onderneming wordt overgebracht én dat niet langer dan drie aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, rekent de fiscus toe aan beide boxen. Dubbel belasting betalen is het gevolg. Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, heb je de mogelijkheid de dans te ontspringen door zakelijke motieven te bewijzen.

3. Speel in op lagere tarieven vpb
Het tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 200.000 winst betaalt je bv dan 19% vpb in plaats van 20% in 2018. Ook de jaren erna blijven de tarieven dalen. Het is daarom aan te bevelen kosten van je onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven.

4. Dividend vóór 2020 uitkeren?
Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog van 25 naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Deze heffing betaal je bij verkoop van je aandelen of bij dividenduitkeringen. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een excessieve lening bij je bv.

Gebruik je het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen, dan behoort het vervolgens tot je privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of je spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting je hierover betaalt. Dit is weer afhankelijk van de omvang van het vermogen in box 3. Met name als je weinig rendement verwacht omdat je met je vermogen weinig risico wilt nemen én als je over veel vermogen beschikt, is sparen of beleggen in de bv meestal voordeliger.

Tip
Dividend vervroegd uitkeren om belasting in box 2 te besparen, is vaak niet aan te raden. Dat wordt mogelijk anders als het rendement laag is en/of je over weinig vermogen in privé beschikt.

Áls je besluit om dividend uit te keren, dan is het belangrijk goed na te denken over de timing, in verband met de peildatum in box 3 en het benutten van heffingskortingen bij jezelf of je partner. Laat je fiscaal adviseur doorrekenen wat in jouw situatie het voordeligst is.

5. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden of de overgangsregeling
Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden, tenzij een overgangsregeling van toepassing is. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling, die op kenteken is gezet in 2014? Houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2019 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%), dan wel 7% voor een nul-emissie auto (en dus geen 4%)! Daarnaast loopt de overgangsregeling voor auto’s met een bijtelling van 14% of 20% van vóór 1 juli 2012 af op 31 december 2018. Dit betekent dat voor die auto’s vanaf 1 januari 2019 ook een bijtelling van 25% geldt.

Tip
Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de auto die nu nog een 0%-bijtelling kent, kan na 60 maanden terugvallen naar een bijtelling van 25%!

Als je constateert dat de bijtelling in 2019 veel hoger wordt, kunnen deze kosten reden zijn om te overwegen alleen nog zakelijke kilometers te rijden en een verklaring geen privé-gebruik te tekenen. Indien je daarvoor wil kiezen, dan is het belangrijk om er rekening mee te houden dat je daarvoor kiest per kalenderjaar. Als de lage bijtelling van je auto bijvoorbeeld in mei 2019 afloopt, kun je er niet voor kiezen om pas vanaf dat moment alleen zakelijke kilometers te maken.

6. Benut je mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
Benut ook dit jaar jouw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling:

Beoordeel jouw nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2018 over is, door te schuiven naar 2019. Maar als je vrije ruimte over hebt, kun je jouw werknemers dit jaar nog wel een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven.
Houd hierbij rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Dit is een lastig criterium, dat inhoudt dat jouw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze onderbrenging op zichzelf ongebruikelijk is en/of de omvang van de vergoeding/verstrekking ongebruikelijk is. Ongebruikelijk betekent in dit verband een afwijking van 30% of meer van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Tip
Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid, dus bijvoorbeeld niet voor zover het loon van de werknemer lager is dan de bedragen waar hij recht op heeft volgens de Wet op het minimumloon of als stagiair. Overigens betekent dit niet dat het bedrag van € 2.400 per definitie onbelast is. Het bedrag telt ‘gewoon’ voor de vrije ruimte en kan dus mogelijk een extra heffing van 80% opleveren voor de werkgever.

Maak gebruik van de collectieve vrije ruimte binnen de concernregeling. Houd hierbij rekening dat de concernregeling alleen geldt voor bv’s, nv’s en stichtingen en dat een belang van minimaal 95% gedurende het gehele jaar vereist is.

Tip
De doelmatigheidsmarge van € 2.400 geldt ook voor dga’s. Heb je als dga nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen gehad, dan kun je jouzelf dit jaar als dga bijvoorbeeld ook een eindejaars-bonus geven van € 2.400. Staat jouw partner ook op de loonlijst, dan geldt dit ook voor hem of haar

7. Vraag de btw terug op oninbare vorderingen
Heb je te maken met debiteuren die niet betalen en het lukt niet om de vordering te innen? Dan kun je de afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2017 kun je de btw al terugvragen na één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Het terugvragen doe je in de reguliere btw-aangifte. Makkelijker kan bijna niet!

Let op
Als een oninbare vordering later alsnog (deels) wordt voldaan, moet je de teruggevraagde btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

8. Lage btw-tarief gaat omhoog: betaal of factureer vooruit!
Het lage btw-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog, van 6 naar 9%. De verhoging betreft met name levensmiddelen, de kapper, de fietsenmaker, boeken, tijdschriften, bloemen, planten, werkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar, culturele uitvoeringen, kamperen, logies, sportactiviteiten en bijvoorbeeld personenvervoer. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat goederen en diensten die in 2018 al worden betaald maar pas in 2019 geleverd, niet te maken krijgen met een naheffing over de verhoging van de btw. Lever je aan ondernemers, dan ben je verplicht een factuur uit te reiken. Als je de factuur in 2018 uitreikt maar de betaling pas in 2019 ontvangt, mag je toch het 6%-tarief toepassen. Deze mogelijkheid geldt niet bij prestaties aan particulieren, ongeacht of u wel of niet een factuur uitreikt. Om in die situatie nog te profiteren van het 6%-tarief, dan moet er in 2018 betaald worden.

Tip
Dit biedt bijvoorbeeld schilders de mogelijkheid nu al diensten in rekening te brengen tegen het lage btw-tarief en deze pas in 2019 uit te voeren. Van belang bij particulieren is dan dat de factuur in 2018 is betaald.

Let op
Houd rekening met de btw-wijziging in offertes die betrekking hebben op de periode na 2018. Hierin moet u voor genoemde goederen en diensten dus rekenen met 9% btw.

9. Los je (geringe) hypotheekschuld af
Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je op dit moment (bijna) geen eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook jouw box 3-vermogen lager wordt en je dus ook minder belasting in box 3 betaalt. Uiteraard moet je dan wel zorgen dat je uiterlijk 31 december 2018 aflost.

Het kan ook voordelig zijn om een deel van de lening af te lossen. Veel banken kijken voor de hoogte van de rente naar de hoogte van de schuld in verhouding tot de waarde van de woning. Het blijkt dat veel woningen in waarde zijn gestegen, hierdoor kan door een beperkte aflossing van de lening mogelijk een flinke rentekorting worden gerealiseerd.

Let op
Deze regeling wordt vanaf 2019 over een periode van dertig jaar geleidelijk afgeschaft. Jouw voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.

Let op
Bedenk vooraf of je mogelijk op een later moment geen ander bestedingsdoel heeft voor het voor de aflossing gebruikte box 3-vermogen. Indien je later opnieuw een hypotheek voor jouw woning afsluit, is de rente namelijk niet meer aftrekbaar.

10. Betaal hypotheekrente vooruit
Valt jouw inkomen in 2019 in een lager tarief dan in 2018 en/of wil je jouw box 3-vermogen verlagen, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om in 2018 jouw hypotheekrente vooruit te betalen. Jouw hypotheekrente wordt in 2018 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en jouw box 3-vermogen zal per 1 januari 2019 lager zijn. Trek je de hypotheekrente in 2018 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaal je in ieder geval een voordeel van 0,5%-punt. Het maximum waartegen je de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2019 namelijk verder verlaagd van 49,5 naar 49%. De aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten zal vanaf 2020 versneld worden afgebouwd naar 37,05% in 2023.

Let op
Je mag maximaal de in 2018 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2019 in 2018 in aftrek brengen.

Let op
Het tarief van de 2e en 3e schijf daalt in 2019 van 40,85% naar 38,1%, een verschil van 2,75%-punt!

Let op
Niet iedere bank accepteert de vooruitbetaling. Stem dit daarom van te voren af met jouw bank.

Bron: Jasper Gorter  | Alfa Accountants en Adviseurs


Andere eindejaartips in de maand DECEMBER 2018:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten