Wij komen geheel vrijblijvend langs om na te gaan of uw boekhouding en/of loonadministratie efficiŽnter en/of goedkoper kan. Ook in de avonduren.
Faciliteiten DGA bij financiŽle problemen corona
APRIL 2020

FinanciŽle problemen door uitbraak coronavirus? De Belastingdienst geeft de ondernemer extra ademruimte!

En de DGA dan?
De uitbraak van het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Inmiddels zijn er verschillende noodmaatregelen ingevoerd en aangekondigd. Deze maatregelen moeten burgers, zzpíers en werkgevers de nodige ademruimte verschaffen. Onderdeel van deze maatregelen betreffen (heffings- en) invorderingsfaciliteiten en zien op het uitstel van verschuldigde belasting, het achterwege laten of terugdraaien van verzuimboetes en de verlaging van verschuldigde belastingrente en invorderingsrente. De positie van de dga lijkt bij de noodmaatregelen weinig aandacht te krijgen. Maar is dat ook zo bij de invorderingsfaciliteiten? Welke oplossingen heeft de dga tot zijn beschikking om door de verwachte financieel krappe tijden te komen en waar moet deze op letten?

Bijzonder uitstel van betaling voor de eerste drie maanden
De uitbraak van het coronavirus brengt ook ondernemers in aanzienlijke liquiditeitsproblemen. Onderdeel van de maatregelen om de ondernemer bij deze problemen tegemoet te komen, vormt een nieuwe bijzondere uitstelfaciliteit. Deze faciliteit geldt voor de omzetbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Ook de dga kan aanspraak maken op deze faciliteit. De dga en de vennootschap waarin deze deelneemt, kunnen bijzonder uitstel van betaling verkrijgen als deze door het coronavirus verschuldigde belastingen niet (tijdig) kunnen betalen.

In de praktijk betekent dit voor de dga dat deze vooral voor de verschuldigde inkomstenbelasting en omzetbelasting meer liquiditeitsruimte krijgt. Voor de vennootschap waar de dga in deelneemt zouden de invorderingsfaciliteiten soelaas kunnen bieden bij verschuldigde omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting die tijdelijk niet betaald kunnen worden. Uiteraard moet dan wel sprake zijn van verschuldigde belasting. Dit betekent dat er in ieder geval al aangifte moet zijn gedaan en een aanslag moet zijn opgelegd. Van belang is echter wel rekening te houden met het feit dat bij de loonbelasting en btw in beginsel geen aanslag wordt opgelegd wat voor de melding betalingsonmacht een relevant gegeven is.

Het bijzondere van deze uitstelfaciliteit is dat het uitstel automatisch voor drie maanden geldt. Hierbij hoeft dus geen additionele informatie of verklaring van een derde te worden overlegd. Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belasting worden niet opgelegd of teruggedraaid.

Bijzonder uitstel van betaling voor een termijn langer dan drie maanden
Langer uitstel van betaling vanwege de uitbraak van coronavirus is ook mogelijk maar dan zal er nadere informatie moeten worden verstrekt. Niet duidelijk is welke informatie dan zal worden verlangd. Het advies is dan ook om financiŽle ontwikkelingen vanaf aanvang zo goed mogelijk te blijven documenteren. Een zogenoemd corona-dagboek kan bij een eventuele latere controle nuttig zijn. Zo is het advies om de annuleringen van offertes en opdrachten, de bevestigingen van die annuleringen, en de omzet en kosten die met die annuleringen samenhangen goed en ordentelijk bij te houden. Het advies luidt ook om de investeringen en overige kosten, zoals advieskosten, die met de corona-crisis samenhangen goed bij te houden. Op deze wijze kan voor zover nodig nog beter worden onderbouwd dat het bijzonder uitstel van betaling niet zonder reden is aangevraagd.

Uiteraard zijn er buiten het bijzonder uitstel van betaling vanwege de uitbraak van het corona-virus ook nog de reguliere uitstelfaciliteiten die soelaas kunnen bieden.

Verlaging van de belastingrente en invorderingsrente
Een andere faciliteit die de dga en zijn vennootschap de nodige Ďademruimteí kan bieden, vormt de verlaging van de belastingrente en invorderingsrente. Zo heeft het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging geldt voor alle belastingschulden van de dga en zijn of haar vennootschap.

Ook het tarief van de belastingrente wordt voor alle belastingen tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Voor de vennootschap waar de dga in deelneemt betekent dit voor de vennootschapsbelasting een verlaging van 8% naar 0,01%. Voor de overige door de vennootschap verschuldigde belastingen waaronder de loonbelasting betekent dit een verlaging van 4% naar 0,01%. Voor de dga betekent dit dat de belastingrente voor al de door hem of haar verschuldigde belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.

Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging van het tarief van de belastingrente naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 juli 2020 in. Voor de overige belastingen gaat de tijdelijke verlaging van de belastingrente echter (naar alle waarschijnlijkheid) vanaf 1 juni 2020 in.

Aansprakelijkheidsaspecten
De dga van de vennootschap is als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de door de vennootschap verschuldigde loonbelasting en omzetbelasting, indien de betalingsonmacht niet tijdig is gemeld. Het is dus van belang dat het feit dat de vennootschap onmachtig is de verschuldigde loon- en omzetbelasting te betalen tijdig wordt gemeld. Voor de loonbelasting over de maand februari 2020 betekent dit dus dat de melding uiterlijk op 14 april 2020 moet worden gedaan.

Het is op dit moment niet duidelijk of het feit dat bijzonder uitstel van betaling is verzocht vanwege de uitbraak van het corona-virus ook inhoudt dat tijdig een melding betalingsonmacht is gedaan. Beroepsorganisaties hebben hier inmiddels vragen over gesteld. Het advies is dan ook om naast het verzoek om bijzonder uitstel van betaling ook een melding te doen van betalingsonmacht om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid te verkleinen.

Belang voor de praktijk
Naar verwachting zal de uitbraak van het corona-virus de dga de komende tijd nog bezig houden. Het is van belang dat de verschuldigdheid van belastingen niet uit het oog wordt verloren. Ook de dga en de vennootschap waarin wordt deelgenomen, kunnen aanspraak maken op diverse invorderingsfaciliteiten. Hier moet dan wel om worden verzocht. Bovendien bestaat nog onduidelijkheid wat de toepassing van de nieuwe invorderingsfaciliteiten voor de bestuurdersaansprakelijkheidsrisicoís van de dga betekenen. Het advies is dan om het zekere voor het onzekere te nemen en proactief te handelen (en waar nodig dus te melden). Het is overigens niet ondenkbaar dat er nog nieuwe en wellicht (ook voor de dga) nog ruimere faciliteiten beschikbaar komen. Zorg dus dat u geen nieuwe ontwikkelingen mist!

Bron: SAMAD LAGHMOUCHI, ADVOCAAT EN BELASTINGKUNDIGE | Nextens


Andere Corona Tips in de maand APRIL 2020:
Heeft u vragen of wilt u informatie aanvragen? Bel ons op: 06-53526210 of mail ons op: info@vanderhorst-admin.nl.
Laatste nieuws


Wat houdt de nieuwe KOR in?
JULI 2019

Na lang wachten is het eindelijk zo ver: een gemoderniseerde kleine ondernemersregeling (Kor) ...
Lees de nieuwsberichtenVerandering regels kleine ondernemers
JUNI 2019

Heeft uw bedrijf een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas? ...
Lees de nieuwsberichtenAanmelden KOR!
APRIL 2019

Je kunt je vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de nieuwe KOR ...
Lees de nieuwsberichten